Rozpoczęcie regularnych treningów i zapisów na nich od 11 września 2017!

 

pierwszy trening za darmo

  • Zapisanie się do Klubu polega na podaniu danych kontaktowych instruktorowi i uiszczeniu wpisowego w wysokości 100 zł oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Centrum.
  • Nowy adept otrzymuje skrypt z wymaganiami na stopnie szkoleniowe karate. Poza tym u trenera możliwe jest zakupienie dodatkowych materiałów szkoleniowych (podręcznik DVD, książki).

Zajęcia pięć razy w tygodniu

  • W terminie do dwóch tygodni od zapisania się należy opłącić składkę członkowską która wynosi 160zł za miesiąc i uprawnia do udziału w zajęciach odbywających się we wszytskich sekcjach karate WCK w Warszawie.
  • Opłaty zbierane są w cyklach dwumiesięcznych po 320 zł przez pierwsze dwa tygodnie danego cyklu. Można ich dokonywać gotówką lub przelewem na konto Klubu.

Specjalne zniżki

  • Do końca listopada oferujemy zniżkę 10% dla osób, które zapłacą za cały rok szkoleniowy (do czerwca) z góry.
  • Zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty, w ramach której trzeci i czwarty członek ćwiczącej w Klubie rodziny są zwolnienie ze składki członkowskiej.

Formy płatności

  • Składki dwumiesięczne można płacić u trenera lub przelewem na konto Warszawskiego Centrum Karate (03-948 Warszawa, ul. Meksykańska 5/16) do 20 dnia pierwszego miesiąca opłat:
  • 93 1090 1753 0000 0001 0166 1597

Trening personalny

  • W tygodniu w godzinach przedpołudniowych i w weekendy prowadzimy zajęcia indywidualne. Ze względu na wysokie kwalifikacje naszych trenerów, tematyka zajęć obejmuje wiele aspektów sztuk walki. Od walki wręcz i walki w parterze po użycie pałki czy broni białej.
  • W celu uzyskania szczegółowych informacji i ustalenia terminu zajęć prosimy o kontakt drogą telefoniczną bądź przez e-mail.

Karnet open

Egzaminy na stopnie

  • Dwa, trzy razy do roku w Warszawskim Centrum Karate organizujemy egazaminy na stopnie potwierdzające klasę zdobytych umiejętności, zwane popularnie pasami. Dzięki temu ćwiczący mają możliwość sprawdzić zarówno swoje postępy fizyczne, jak i dyspozycję psychiczną.
  • Koszt egazminów na stopnie uczniowskie od 10. do 4. kyu to 60 zł. Opłata egzaminacyjna w przypadku wyższych stopni uczniowskich (3-1 kyu) wynosi 120 zł.

Obozy sportowe

  • Obozy letnie i zimowe odbywaja sie pod auspicjami Europejskiego Stowarzyszenia Budo. Letnia Akademia Karate odbywa się w pierwszej połowie sierpnia. Co kilka lat zmieniamy lokalizację obozu. Ostatnia Akademia miała miejsce w Mikoszewie, na Bursztynowym Szlaku, niedaleko morza i ujścia Wisły. Poprzednich pięć obozów letnich prowadziliśmy w bardzo ładnym ośrodku w Jarosławcu, nad morzem oraz w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale. Obozy te przeznaczone są zarówno dla pojedynczych osób uprawiających karate, jak i dla całych rodzin. Staramy się zapewniać dość komfortowe warunki, bardzo dobre odżywienie i urozmaicone zaplecze sportowe. Stąd na nasze obozy przyjeżdżaja też goście z innych klubów, nawet z zagranicy. Wykwalifikowana kadra instruktorska pod kierunkiem hanshi Tomasza Piotrkowicza 8. dan prowadzi urozmaicone i ciekawe treningi, także dla rodziców, których dzieci trenują w Centrum. Zimowy Obóz Samurajów prowadzony jest w czasie ferii zimowych. Mamy do dyspozycji komfortowe ośrodki wczasowe i  hotele położone w górach, gdzie uprawiamy także sporty zimowe – narciarstwo, łyżwiarstwo, saneczkarstwo.

Seminaria

  • Co roku gościmy wybitnych japońskich mistrzów sztuk walki. Podczas ich wizyt odbywają się seminaria – cykle treningów i spotkań, na które przyjeżdżaja goście z innych klubów z Polski i zagranicy. Udział w międzynarodowym seminarium karate i kobudo potwierdzony jest specjalnym certyfikatem, podpisanym przez mistrzów prowadzących oraz pamiątkowymi zdjęciami. Hanshi Piotrkowicz ćwiczy i przyjaźni sie z wieloma wybitnymi ekspertami japońskich sztuk walki budo: karate, jiu-jitsu, kobudo, kenjutsu, battodo. Stąd wiele wizyt japońskich sław karate, takich jak mistrzowie: Ochi, Marutani, Arakawa, Imura, Imamura, Kubota, Demura, Okuyama. Ostatnie seminaria, które organizował w Warszawie to: karate i jiu-jitsu z Takemasa Okuyama 10. dan oraz kenjutsu i battodo z Mitsuhiro Saruta 10. dan. O terminie i kosztach udziału w seminarium adepci Warszawskiego Centrum Karate są powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zawody

 • Warszawskie Centrum Karate przy udziale Europejskiego Stowarzyszenia Budo i we współpracy ze związkami sportowymi organizuje i koordynuje szereg imprez ze świata karate i innych sztuk budo: Europejski Turniej Mistrzów – Mistrzostwa Europy w różnych sportach walki, Warszawski Turniej Karate, Mistrzostwa Polski Spochan (sportowa chanbara). Zawodnicy Centrum mają możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z zawodnikami innych klubów po wniesieniu opłat startowych i odbyciu odpowiednich badań lekarskich.

 

centrum MMA Warszawa

 

REGULAMIN WARSZAWSKIEGO CENTRUM KARATE

  1. W zajęciach w Klubie mogą brać udział, na własną odpowiedzialność, osoby zdrowe, a w przypadku osób niepełnoletnich decyzję o  przystąpieniu do Klubu i udziale w treningach Szkoły Samurajów podejmują rodzice lub opiekunowie poprzez zgodę wyrażoną osobiście instruktorowi lub w formie pisemnej. Również dorosły uczestnik lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej jest obowiązany do zapoznania się i zaakceptowania powyższego Regulamiu.
  2. Opłacenie pierwszej składki lub wpisowego do Klubu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
  3. Klub zapewnia fachowe prowadzenie treningów, zgodne z wymogami bezpieczeństwa. Na zajęciach należy podporządkować się poleceniom instruktora.
  4. Nie prowadzimy zajęć w święta i dni wolne od nauki szkolnej.
  5. Zajęcia, które nie odbyły się z przyczyn niezależnych od Klubu (np. z winy gospodarza obiektu) mogą zostać odrobione w innym terminie w miarę możliwości.
  6. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz za opiekę nad niepełnoletnimi poza salą treningową.
  7. Przystąpienie do treningów w Klubie wymaga zapisania się z podaniem niezbędnych danych (w przypadku niepełnoletnich osobistej lub pisemnej zgody rodzica lub opiekuna) oraz uiszczenia, najpóźniej przed drugimi zajęciami, w których chce uczestniczyć nowy adept wpisowego do Warszawskiego Centrum Karate, którego wysokość oraz zakres otrzymywanych w jego ramach pomocy do nauki jest ustalana raz do roku. Składkę bieżącą za treningi należy opłacić w ciągu dwóch tygodni od chwili rozpoczęcia treningów. W tym też terminie należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach o charakterze rekracyjnym.
  8. Składka bieżąca dla nowych osób (przy ich wstąpieniu do Centrum) ustalana jest następująco: do czwartego treningu w danym miesiącu płatność za cały miesiąc, od piątego treningu płatność za połowę miesiąca z zaokrągleniem w górę do 5 zł.
  9. Składki za treningi zbierane są co dwa miesiące od września do czerwca, najpóźniej na czwartym treningu pierwszego miesiąca. Ich wysokość ustalana jest raz do roku.
  10. Wszystkie składki są w jednakowej wysokości, bez względu na długość trwania danego miesiąca i występujące w nim dni wolne od nauki i treningów.
  11. Ten punkt dotyczy tylko Warszawskiego Centrum Karate. W ramach składki miesięcznej można ćwiczyć dodatkowo w innych sekcjach Klubu w równorzędnych grupach, za zgodą prowadzącego zajęcia.
  12. Wpłacone składki nie podlegają zwrotowi. W razie choroby, trwającej ponad trzy tygodnie lub kontuzji, poświadczonych przez lekarza, składka może zostać przeniesiona na kolejny okres.
  13. Przerwanie ciągłości opłat składki powoduje konieczność uiszczenia wpisowego przed przystąpieniem do zajęć, bez otrzymywania żadnych należnych początkującym pomocy do nauki .
  14. Trzecia i czwarta osoba z najbliższej rodziny zwolnione są z płacenia składek za treningi, tylko wymagane jest wpisowe do Centrum.
  15. Dokonanie wpłaty na konto Klubu za treningi od listopada do czerwca, w terminie do 20 listopada, uprawnia do ustalonej zniżki, zwykle  10%. Nie dotyczy to wpisowego. Wpłata ze zniżką nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w trakcie jej trwania.
  16. Uczestnictwo w  letnich i zimowych obozach Warszawskiego Centrum Karate oraz w seminariach nie jest obowiązkowe, ale zalecane, szczególnie w przypadku zaawansowanych karateka. W uzasadnionym wypadku Hanshi może zwolnić daną osobę z grupy zaawansowanej z uczestnictwa, ale nieobecność może stać się podstawą do wykluczenia adepta z grupy zaawansowanej po upłynięciu okresu opłaconych przez niego treningów.
  17. Przystąpienie do egzaminów na stopnie szkoleniowe i mistrzowskie, starty w zawodach  oraz udział w letnich i zimowych obozach związane jest z członkostwem w Europejskim Stowarzyszeniu Budo. O członkostwie zaświadcza specjalny identyfikator ESBudo.