REGULAMIN – Karate klub Warszawa Nauka karate dla dzieci, młodzieży, dorosłych

 

REGULAMIN WARSZAWSKIEGO CENTRUM KARATE

  1. W zajęciach w Klubie mogą brać udział, na własną odpowiedzialność, osoby zdrowe, a w przypadku osób niepełnoletnich decyzję o  przystąpieniu do Klubu i udziale w treningach podejmują rodzice lub opiekunowie poprzez zgodę wyrażoną osobiście instruktorowi lub w formie pisemnej. Również dorosły uczestnik lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej jest obowiązany do zapoznania się i zaakceptowania powyższego Regulamiu.
  2. Opłacenie pierwszej składki lub wpisowego do Klubu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
  3. Klub zapewnia fachowe prowadzenie treningów, zgodne z wymogami bezpieczeństwa. Na zajęciach należy podporządkować się poleceniom instruktora.
  4. Nie prowadzimy zajęć w święta i dni wolne od nauki szkolnej.
  5. Zajęcia, które nie odbyły się z przyczyn niezależnych od Klubu (np. z winy gospodarza obiektu) mogą zostać odrobione w innym terminie w miarę możliwości.
  6. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz za opiekę nad niepełnoletnimi poza salą treningową.
  7. Przystąpienie do treningów w Klubie wymaga zapisania się z podaniem niezbędnych danych (w przypadku niepełnoletnich osobistej lub pisemnej zgody rodzica lub opiekuna) oraz uiszczenia, najpóźniej przed drugimi zajęciami, w których chce uczestniczyć nowy adept wpisowego do Warszawskiego Centrum Karate, którego wysokość oraz zakres otrzymywanych w jego ramach pomocy do nauki jest ustalana raz do roku.
  8. Dane w postaci telefonu, maila i roku urodzenia uczestnika są przechowywane przez Warszawskie Centrum Karate i nie są udostępniane żadnym osobom i firmom, poza prowadzącymi Klub i treningi. Służą kontaktowi z uczestnikiem bądź jego opiekunem prawnym w celach informacji o działalności Klubu, treningów, a przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Po ustaniu uczestnictwa w treningach i rozliczeniu się z Klubem za zajęcia dane są kasowane (także po wakacjach) po upływie dwóch miesięcy.
  9. Składkę bieżącą za treningi należy opłacić w ciągu dwóch tygodni od chwili rozpoczęcia treningów. W tym też terminie należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach o charakterze rekreacyjnym lub własne oświadczenie o tej treści. Zawodnicy Klubu, biorący udział  w walkach sportowych  karate muszą mieć aktualne badania lekarza sportowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sporcie wyczynowym.
  10. Składka bieżąca dla nowych osób (przy ich wstąpieniu do Centrum) ustalana jest następująco: do czwartego treningu w danym miesiącu płatność za cały miesiąc, od piątego treningu płatność za połowę miesiąca z zaokrągleniem w górę do 5 zł, jeśli jest taka potrzeba.
  11. Składki za treningi zbierane są co dwa miesiące od września do czerwca, w ciągu pierwszych dwóch tygodni. Najpóźniej na czwartym treningu pierwszego miesiąca. Ich wysokość ustalana jest raz do roku.
  12. Wszystkie składki są w jednakowej wysokości, bez względu na długość trwania danego miesiąca i występujące w nim dni wolne od nauki i treningów.
  13. Ten punkt dotyczy tylko sekcji karate i zaawansowanej Warszawskiego Centrum Karate. W ramach składki miesięcznej można ćwiczyć dodatkowo w innych sekcjach Klubu w równorzędnych grupach, za zgodą prowadzącego zajęcia.
  14. Wpłacone składki nie podlegają zwrotowi. W razie choroby, trwającej ponad trzy tygodnie lub kontuzji, poświadczonych przez lekarza, składka może zostać przeniesiona na kolejny okres.
  15. Przerwanie ciągłości opłat składki powoduje konieczność uiszczenia wpisowego przed przystąpieniem do zajęć, bez otrzymywania żadnych należnych początkującym pomocy do nauki.
  16. Trzecia i czwarta osoba z najbliższej rodziny zwolnione są z płacenia składek za treningi, tylko wymagane jest wpisowe do Centrum.
  17. Dokonanie wpłaty na konto Klubu za treningi od listopada do czerwca, w terminie do 21 listopada, uprawnia do ustalonej zniżki, co najmniej  10%. Nie dotyczy to wpisowego. Wpłata ze zniżką nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w trakcie jej trwania.
  18. Uczestnictwo w  letnich i zimowych obozach Warszawskiego Centrum Karate oraz w seminariach nie jest obowiązkowe, ale zalecane, szczególnie w przypadku zaawansowanych karateka. W uzasadnionym wypadku Hanshi może zwolnić daną osobę z grupy zaawansowanej z uczestnictwa, ale nieobecność może stać się podstawą do wykluczenia adepta z grupy zaawansowanej po upłynięciu okresu opłaconych przez niego treningów.
  19. Przystąpienie do egzaminów na stopnie szkoleniowe i mistrzowskie, starty w zawodach  oraz udział w letnich i zimowych obozach związane jest z członkostwem w Europejskim Stowarzyszeniu Budo. O członkostwie zaświadcza specjalny identyfikator ESBudo.
  20. Na salach opłaconych przez Europejskie Stowarzyszenie Budo obowiązują wpłaty na konto Stowarzyszenia, a nie Centrum.